ව්‍යාජ අක්ෂය

  • Bogie axle

    බොගී අක්ෂය

    බොගී ස්පොක් හෝ ඩ්‍රම් ඇක්සල් යනු අර්ධ ට්‍රේලරයක් හෝ ට්‍රක් රථයක් යටතේ සවි කර ඇති අක්ෂ සහිත අත්හිටුවීමකි. බොගී ඇක්සෙල් සාමාන්‍යයෙන් කථන / මකුළු ඇක්සල් දෙකක් හෝ ඩ්‍රම් ඇක්සල් දෙකක් ඇත. ට්‍රේලරයේ හෝ ට්‍රක් රථයේ දිග අනුව ඇක්සල් වලට වෙනස් දිගක් ඇත. එක් කට්ටලයක් ව්‍යාජ ඇක්සල් ධාරිතාව 24 ටොන්, 28 ටොන්, 32 ටොන්, 36 ටොන් වේ. බොහෝ පරිශීලකයින් ඒවා සුපිරි ලෙස හැඳින්වීමට කැමතියි 25 ටී, සුපර් 30 ටී සහ සුපර් 35 ටී.